AK2010 Estetik och teknik 7,5 hp

Aesthetics and Technology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen handlar om estetiska aspekter på tekniken. Estetikens grundbegrepp presenteras, och i synnerhet dess relation till teknik och naturvetenskap. Vi bekantar oss med de olika konstarternas relation till tekniken, och diskuterar t ex digitaliseringens effekter på musik, bildkonst, fotografi, film och litteratur. Detta är en tvärvetenskaplig kurs som har sitt huvudfokus på estetik, men som också knyter an till t ex film-, konst-, design-, musik- och litteraturvetenskap. Dess syfte är att ge intellektuella verktyg för kritisk analys och förståelse av estetiska värden inom teknikområdet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna redogöra för konstbegreppet i några av dess viktigaste varianter,
 • kunna redogöra för viktiga samband mellan teknikens och konstarternas utveckling,
 • kunna analysera effekterna av pågående teknikutveckling, t.ex. digitalisering, på olika konstformer,
 • självständigt kunna analysera en frågeställning som avser förhållandet mellan teknik och estetik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Estetikens grundbegrepp presenteras, och i synnerhet dess relation till teknik och naturvetenskap. Vi bekantar oss med de olika konstarternas relation till tekniken, och diskuterar t ex digitaliseringens effekter på musik, bildkonst, fotografi, film och litteratur. Detta är en tvärvetenskaplig kurs som har sitt huvudfokus på estetik, men som också knyter an till t ex film-, konst-, musik- och litteraturvetenskap.

Kursen ges under förutsättning att minst 10 studerande tackar ja till erbjuden plats.

Behörighet

120 hp inom teknik eller det naturvetenskapliga området samt Svenska B och Engelska B eller motsvarande

Litteratur

Kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • DEL1 - Deltagande/seminariedeltagande, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Deltagande (DEL1;1,5 hp) F/P
Hemuppgifter (ÖVN1;3 hp) A-F
Tentamen (TEN1;3 hp) A-F

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Sven Ove Hansson, 08-790 9564, soh@kth.se

Examinator

Sven Ove Hansson <sven-ove.hansson@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen ges under förutsättning att minst 10 studerande tackar ja till erbjuden plats.

Gammal kod: 1N1113

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.