AK202X Examensarbete inom risk och säkerhet, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Risk and Safety, Second Cycle

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Samhällsbyggnad
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat examensarbete ska studenten kunna

1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap

2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information

4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete

5. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

7. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kunskapsområdet risk och säkerhet innefattar analyser av miljö- och hälsorisker, tillförlitlighet, sårbarhet och säkerhet i tekniska och sociala system. Sådana analyser syftar till att ge underlag för beslut om riskförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Forskningen inom detta område drar nytta av kunskaper från de olika teknik- och naturvetenskapliga, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga områden som kan bidra till att bedöma risk och säkerhet. Metodvalet är starkt beroende av typen av risk- och säkerhetsfrågor som behandlas. Statistiska metoder har i många fall en central roll, men i andra fall kan andra metoder vara de mest ändamålsenliga. Den ämnesspecifika kompetensen består i att bedöma ett sådant underlag på ett samlat sätt som ger en för beslutsändamålet välgrundad och rättvisande bild. Inom ämnesområdet ingår också studier av riskuppfattning och riskkommunikation samt av de samhälleliga processer där risk- och säkerhetsfrågor behandlas.

Examensarbetet utförs indiviuellt eller gemensamt av två studenter. I det senare fallet skall de individuella insatserna tydligt kunna åtskiljas.

Examensarbetets ämne kan föreslås av studenten, lärare, eller någon utomstående beställare. Studenten utformar en arbetsplan. Senast då arbetsplanen är godkänd utses en handledare, som studenten skall kunna rådgöra med fortlöpande under arbetets gång.

Kursupplägg

Egna studier och handlett uppsatsskrivande.

Behörighet

Civilingenjörsexamen 300hp:

Samtliga kurser i årskurs 1-3, alternativt kurser som krävs för utfärdande av kandidatexamen, samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå, inklusive någon kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

Masterexamen 120hp:

En huvuddel av studierna, minst 60hp, varav 30 hp med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Litteratur

Väljs individuellt.

Utrustningskrav

inga.

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Presenterad och försvarad uppsats.

Ges av

ABE/Filosofi

Examinator

John Cantwell <john.cantwell@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.