AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp

Theory and Methodology of Science with Applications (Natural and Technological Science)

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

The aim of the course is to provide a deeper understanding of the methodological and underlying philosophical issues that arise in science, and inspire to reflection on such issues within the student’s own area of study. After having taken the course the student should have acquired basic knowledge of the foundational issues in the methodology and philosophy of science, specially as regards the natural and technological sciences.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 Period 4 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 Period 3 för programstuderande

VT20 Period 4 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursansvarig: Johan Berg

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.

Efter genomgången kurs ska studenten både i tal och skrift även kunna (gäller alla studenter utöver vad som framgår nedan):

 • Sammanfatta och presentera forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar på ett sätt som gör dem tillgängliga för en mottagare som saknar expertkunskaper.
 • Redogöra för standardmässiga strukturella och kvalitativa kriterier för vetenskapligt skrivande och tillämpa dessa på forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar.
 • Identifiera och kritiskt diskutera specifika teoretiska och metodologiska problem i forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar.

Gäller för studenter från mastersprogrammet medicinsk teknik (TMLEM):

 • Redogöra för och tillämpa de vanligaste teorierna och metoderna inom tillämpad etik samt redogöra för deras relevans för medicinsk teknologi.
 • Genomföra självständiga moraliska reflektioner med avseende på praktiska problem inom den medicinska teknologins etik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Samhällsvetenskapernas filosofi
 • Teknologins filosofi
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Behörighet

Allmän behörighet för mastersprogram samt Engelska B / Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium).
 • Till Grüne-Yanoff “Experiments, models and methodology” (kompendium).
 • Videoföreläsningar
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

En student kan begära en hemtentamen, med högsta betyg E, om två villkor är uppfyllda: (1) Det är den sista kvarvarande tentamen innan examen. (2) Det är inte möjligt för studenten att närvara vid salstentamen eftersom studenten, vid tillfället för begäran, är boende utanför Sverige och kommer vara boende utanför Sverige i åtminstone tolv månader efter inskickad begäran. Begäran tillstyrks eller avstyrks av examinatorn.

Krav för slutbetyg

Godkända seminarier, godkända projektuppgifter och skriftlig tentamen.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Undervisning sker på engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.