AK3010 Miljöfilosofi 7,5 hp

Environmental Philosophy

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  61314

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter kursen ska den studerande kunna:

 • Identifiera, beskriva och problematisera de centrala miljöfilosofiska frågeställningarna;
 • Problematisera begreppet hållbar utveckling ur ett intergenerationellt perspektiv;
 • Skilja mellan antropocentriska, biocentriska och ekocentriska teorier samt på ett nyanserat och systematiskt sätt reflektera kring teoriernas styrkor och svagheter; 
 • Använda sig av grundläggande filosofiska verktyg (begrepp, teorier, principer, metoder) för att analysera miljöproblem samt föreslagna lösningar på dessa.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en allmän introduktion till de grundläggande miljöfilosofiska problemen och begreppen, såsom huruvida djur, växter och ekosystem kan sägas ha moralisk status, vad som menas med hållbar utveckling, vilket ansvar mänskligheten har för framtida generationer, olika sätt att hantera kollektiva dilemman inom miljöområdet, samt miljöpolitikens mål och medel.

Behörighet

Kursen ges för doktorander.

Litteratur

Kurslitteratur anslås senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

 • DELA – Deltagande/seminariedeltagande, 2,5, betygsskala: P, F
 • TENTA 1 – Hemtenta, 5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Fullgjort deltagande och godkänd inlämningsuppgift.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Karin Edvardsson Björnberg, karin.bjornberg@abe.kth.se

Examinator

Karin Edvardsson Björnberg <karin.bjornberg@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.