AK3014 Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 hp

The Theory and Methodology of Science - Minor Course

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51542

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges i alla fyra perioder.

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori och metod och är avsedd för en nybliven doktorand. Ett syfte är att bidra med förståelse till grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp för att placera de metoder och kunskaper som förvärvats i studentens övriga kurser eller forskning i ett större sammanhang av naturvetenskap. Ett annat syfte är att ge grundläggande intellektuella verktyg för att göra en kritisk utvärdering av resultat och metoder från andra vetenskapsområden som studenten kan förväntas stöta på under sin fortsatta karriär inom forskning och / eller i yrkeslivet.

Kursen är främst inriktad på de allmänna teoretiska och metodologiska problem som uppstår i de naturliga och tekniska vetenskaperna, men grundläggande teoretiska frågor, tekniker och problem från samhällsvetenskaperna omfattas också för att ge den studerande en bredare syn. Tonvikten läggs på de grundläggande problemen är gemensamma för naturvetenskap och de allmännastrategier, metoder och begrepp som den moderna vetenskapen har utvecklats för att ta itu med dessa problem.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och på vetenskapsteoretiska och metodologiska problemområden tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp.
 • redogöra för grundläggande teorier om vetenskapernas kunskapsteoretiska och förklaringsmässiga förutsättningar.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom teknik-, natur-, samhällsvetenskaperna.
 • identifiera och kritiskt diskutera, såväl muntligen som skriftligen, specifika metodologiska problem i en undersökning, upplägget för ett experiment, användandet av en viss mätmetod, eller användandet av en viss modell.
 • analysera relationen mellan de resultat som uppnåtts i en undersökning och de slutsatser som motiveras av resultaten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Orsaker och korrelationer
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Lagar och förklaringar
 • Vetenskapens utveckling
 • Forskningsetik
 • Vetenskapliga artiklar och peer review

Behörighet

Litteratur

Sven Ove Hansson "The art of being scientific" (kompendium). Artiklar som delas ut.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1, 1 hp
 • TEN1, 2 hp

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.