AK3014 Vetenskapsteori och forskningsmetodik - mindre kurs 3,0 hp

The Theory and Methodology of Science - Minor Course

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori och metod och är avsedd för en nybliven doktorand. Ett syfte är att bidra med förståelse till grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp för att placera de metoder och kunskaper som förvärvats i studentens övriga kurser eller forskning i ett större sammanhang av naturvetenskap. Ett annat syfte är att ge grundläggande intellektuella verktyg för att göra en kritisk utvärdering av resultat och metoder från andra vetenskapsområden som studenten kan förväntas stöta på under sin fortsatta karriär inom forskning och / eller i yrkeslivet. 

Kursen är främst inriktad på de allmänna teoretiska och metodologiska problem som uppstår i de naturliga och tekniska vetenskaperna, men grundläggande teoretiska frågor, tekniker och problem från samhällsvetenskaperna omfattas också för att ge den studerande en bredare syn. Tonvikten läggs på de grundläggande problemen är gemensamma för naturvetenskap och de allmännastrategier, metoder och begrepp som den moderna vetenskapen har utvecklats för att ta itu med dessa problem.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61454

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61455

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51311

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51312

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  51542

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges i alla fyra perioder.

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till vetenskapsteori och metod och är avsedd för en nybliven doktorand. Ett syfte är att bidra med förståelse till grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska begrepp för att placera de metoder och kunskaper som förvärvats i studentens övriga kurser eller forskning i ett större sammanhang av naturvetenskap. Ett annat syfte är att ge grundläggande intellektuella verktyg för att göra en kritisk utvärdering av resultat och metoder från andra vetenskapsområden som studenten kan förväntas stöta på under sin fortsatta karriär inom forskning och / eller i yrkeslivet.

Kursen är främst inriktad på de allmänna teoretiska och metodologiska problem som uppstår i de naturliga och tekniska vetenskaperna, men grundläggande teoretiska frågor, tekniker och problem från samhällsvetenskaperna omfattas också för att ge den studerande en bredare syn. Tonvikten läggs på de grundläggande problemen är gemensamma för naturvetenskap och de allmännastrategier, metoder och begrepp som den moderna vetenskapen har utvecklats för att ta itu med dessa problem.

Efter genomgången kurs ska studenten, inom vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, både i tal och skrift kunna:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier.
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall.
 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Det följande är en ej helt uttömmande lista över vad som behandlas i kursen.

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Samhällsvetenskapernas filosofi
 • Teknologins filosofi

Kursupplägg

Seminarier och tentamen.

Behörighet

Behörighet till utbildning på forskarnivå.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart. Allt material är tillgängligt genom lärplattformen. Tidigare har använts:

 • Sven Ove Hansson "The Art of Doing Science" (kompendium).
 • Till Grüne-Yanoff “Experiments, models and methodology” (kompendium).
 • Videoföreläsningar
 • Artiklar som delas ut.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: P, F

En student kan begära en hemtentamen, med högsta betyg E, om två villkor är uppfyllda: (1) Det är den sista kvarvarande tentamen innan examen. (2) Det är inte möjligt för studenten att närvara vid salstentamen eftersom studenten, vid tillfället för begäran, är boende utanför Sverige och kommer vara boende utanför Sverige i åtminstone tolv månader efter inskickad begäran. Begäran tillstyrks eller avstyrks av examinatorn.

Krav för slutbetyg

Godkända seminarier (SEM1, 1 hp) och skriftlig tentamen (TEN1, 2 hp).

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

kurser.tamos@abe.kth.se

Examinator

Till Grüne-Yanoff <gryne@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig: Johan Berg

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.