AK3101 Perspektiv på vetenskap, teknik och landskap i tid och rum 15,0 hp

Perspectives on Science, Technology and Landscape in Time and Space

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över och kunskap om etablerad och nyare forskning inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och angränsande områden som miljöhumaniora, industriella minnesarvsstudier och forskningspolitiska studier. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt rumsliga aspekter i historien om vetenskap, teknik och miljö.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för, diskutera, analysera och använda viktiga teman och problem inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och relaterade vetenskapliga områden. Eleverna ska också kunna identifiera och kritiskt värdera nyare teoretiska utvecklingslinjer inom dessa områden, särskilt begrepp och perspektiv i samband med rumsliga och temporala aspekter och frågor om hur dåtid, nutid och framtid är kopplade i byggda miljöer, infrastruktur och landskap. Studenterna uppmuntras att reflektera över dessa perspektiv i förhållande till sin egen pågående forskning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppdelad i åtta föreläsningar, plus en inledning, en essä och diskussionsmöten. Huvudteman är:

1) Science and Technology Studies: Collectives, Practices, Ontologies, Genealogies 

2) Geophysical sciences and modern earth systems

3) Social and cultural production of landscapes

4) Spatializing climate justice

5) Natural resources and geopolitics

6) Constructing the past of contested futures

7) Oral sources for Political Ecology and Environmental History

8) Filmmaking as academic practice

Till varje föreläsningar knyts litteratur som består dels av kanonisk internationell litterature, dels av state-of-the-art litteratur som ger en överblick över den senaste utvecklingen inom området. Litteraturen omfattar cirka 400 sidor totalt för varje kursmoment. Det förekommer såväl obligatorisk som frivillig literatur.

Undervisningen sker i form av seminarier, med kortare introduktioner till litteraturen som ges både av lärare och studerande. Särskild vikt kommer att läggas vid elevernas aktiva diskussioner av kursmaterialet. Studenterna kommer också att skriva och presentera korta textreflektioner i olika akademiska format: Review, kort översikt uppsats, introduktion, konferensbidrag, manuskript, "klassiker revisited" etc. Studenterna lämnar åtminstone en sådan text uppgift per kursmoment / tematiskt område (ca 1000 ord). Studenterna ska också skriva en essä om ca 4 500 ord om ett ämne av central betydelse i och som inte utgör en omedelbar del av studentens doktorsavhandling. Utöver kursuppsatsen ska studenterna utforma en poster som ska presenteras under kursen

Varje temaområde omfattar motsvarande en veckas heltidsstudier. Utöver heldagsseminarier, som äger rum en gång per temaområde, förväntas studenterna träffas i mindre grupper minst en gång per kursavsnitt. De skriftliga uppgifterna kommer att granskas och kommenteras av lärarna. I samband med den slutliga uppsatsen kommer lärarna att ge handledning. 

Behörighet

Behöriga sökanden är personer som uppfyller förkunskapskraven för antagning till forskarstudier inom historia eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Behöriget till utbildning på forskarnivå i ämnet teknikhistoria

Litteratur

Meddelas en månad innan kursen startar.

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För att bli godkänd behöver studenterna närvara vid minst 80% av kursmoment. Studenterna måste aktivt delta i seminarier och gruppövningar; de måste klara de skriftliga proven i form av korta recension essäer; och de måste bli godkänd på en uppsats av 4500 ord och utarbeta visuellt material till en poster som presenteras i slutet av kursen.

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Kontaktperson

Nina Wormbs, nina@kth.se, 08 790 85 83

Examinator

Sverker Sörlin <sverker.sorlin@abe.kth.se>

Övrig information

Kursen kan ges på engelska vid behov.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.