AL2191 Teknik och hållbar utveckling 7,5 hp

Technology and Sustainable Development

I kursen diskuteras olika uppfattningar för att förändra samhällets material och energibehov. Begrepp som teknikförändring, eko-effektivitet, dematerialisering, resursproduktivitet, faktor 4 och faktor 10 analyseras.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en introduktion till kunskapsområdet hållbar teknik.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:   

 • Förklara innebörden av hållbar teknik.
 • Beskriva och diskutera teknikens roll för samhällsutvecklingen.
 • Identifiera och analysera bästa möjliga teknik inom olika teknikområden och analysera tekniska förbättringar med utgångspunkt från hållbar utveckling.
 • Jämföra hållbarhetskriterier för olika produkter.
 • Analysera drivkrafterna bakom teknikförändring.
 • Söka vetenskaplig litteratur inom kursens ämnesområde från Internet och i bibliotek för att använda som referensmaterial i en skriven rapport / fallstudie.
 • I en skriven rapport / fallstudie analysera och diskutera ”hållbar teknik” inom t.ex. energi och transporter, vatten och sanitet, både i industri- och utvecklingsländer.
 • Redovisa litteraturreferenser och bibliografi i en skriven rapport / fallstudie utifrån en vedertagen vetenskaplig metod.
 • Ge en muntlig presentation av en fallstudie.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är till stora delar problem- och projektbaserad. I kursen diskuteras olika uppfattningar för att förändra samhällets material och energibehov. Ett antal föreläsningar som introducerar hållbara tekniklösningar ges. Produkt- och systemlösningar utifrån ett tekniskt hållbarhetsperspektiv beskrivs och analyseras. En individuell- och en gruppuppgift ingår i examinationen, där studenten själv granskar olika hållbara tekniska lösningar från både ett produkt- och ett systemperspektiv.

Behörighet

Minst 100 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller MJ1500 eller MJ2611 eller MJ2652 eller MJ2651 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från gymnasiet

Litteratur

The literature will be presented in connection with the start of the course.

Examination

 • ÖVN1 - Övning, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN2 - Övning, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Monika Olsson <monika.olsson@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.