BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp

Introduction to Biotechnology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen i inledande bioteknik kommer att ge en orientering om cellens biologi och kemi och ge grundläggande kunskaper om hur molekylärbiologiska verktyg och metoder kan användas i tekniska tillämpningar. Kursen innehåller också ett delmoment om vetenskapsfilosofi och etik med fokus på bioteknologiska frågeställningar.

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

 • Redogöra för prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad, delstrukturer och organisation.
 • Beskriva enzymers katalytiska funktion och roll i metabolismen.
 • Redogöra för proteiners och nukleinsyrorsbyggstenar på en strukturell nivå
 • Förstå principerna för glykolysen, citronsyracykeln och andra metaboliska vägar
 • Beskriva replikation av DNA, transcriptionen samt translationen i detalj.
 • Redogöra för de mest grundläggande molekylärbiologiska metoderna
 • Beskriva arvsmassans uppbyggnad hos prokaryoter och eukaryoter
 • Redogöra för proteiners transport i humana celler
 • Redogöra för cellmembranets uppbyggnad och beskriva olika typer av transportmekanismer genom membran
 • Tillämpa etiska principer på bioteknologiska frågeställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad och organisation. Den levande organismens kemiska sammansättning. Proteiners struktur, funktion och biosyntes. Kort orientering om enzymer katalytiska funktion och roll i metabolismen. Nukleinsyrors uppbyggnad samt funktion i cellens informationsöverföring. Genreglering och genetisk variation. Genteknikens verktyg och tillämpningar. Ett laborationsmoment för att att praktiskt tillämpa några centrala molekylärbiologiska metoder.

Momentet om vetenskapsfilosofi och etik omfattar föreläsningar samt seminarium, alla delar är obligatoriska.

Behörighet

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)
Grundläggande behörighet och Engelska kurs B/engelska 6
Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012.
Grundläggande behörighet och Engelska A.
Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper motsvarande Biologi B rekommenderas.

Litteratur

The Cell - A Molecular Approach, seventh edition (2016): Cooper and Hausman American Society for Microbiology / Sinauer Associates, Inc.

Utdelat material på föreläsningarna. Kompendier från filosofienheten (se kursens hemsida).

Examination

 • LABA - Laboration, 0,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen om delmomentet ”Bioteknik” (TEN1; 5.5 hp, betygsskala A-F) och en skriftlig tentamen i delmomentet ”Etik” (TEN2, 1,5 hp, betygskala Pass/Fail). Dessutom närvaro och en godkänd skriftlig rapport på laborationen. Därutöver obligatorisk närvaro på alla aktiviteter i ”Etik”-delen.

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Examinator

Johan Rockberg <farsan@kth.se>

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.