BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp

Introduction to Biotechnology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen i inledande bioteknik ger en orientering om cellens biologi och kemi och om hur centrala molekylärbiologiska verktyg och metoder kan användas i medicinska och tekniska tillämpningar. Kursen innehåller också ett delmoment om vetenskapsfilosofi och etik med fokus på bioteknologiska frågeställningar.

Kursen innehåller följande delar:

 • Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad, delstrukturer och organisation.
 • Enzymers katalytiska funktion och roll i metabolismen.
 • Struktur av proteiners och nukleinsyrors byggstenar.
 • Detaljerat om metabolismen, t.ex. glykolysen och citronsyracykeln.
 • Replikation av DNA, transkriptionen samt translationen.
 • Grundläggande molekylärbiologiska metoder.
 • Arvsmassans uppbyggnad hos prokaryoter och eukaryoter
 • Transport i humana celler
 • Cellmembranets uppbyggnad och olika typer av transportmekanismer genom membran.
 • Etiska principer och tillämpning på bioteknologiska frågeställningar.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva grundläggande begrepp inom biotekniken (TEN1, LAB1)
 • Förklara grundläggande funktioner i cellen (TEN1)

Värdering och förhållningssätt genom att kunna:

 • Tillämpa etiska principer på bioteknologiska frågeställningar (TEN2)
 • Exemplifiera hållbarhetsmål och globala utmaningar samt bioteknikens påverkan och möjlighet att bidra till uppfyllelsen av dessa mål.

Färdigheter och förmågor genom att kunna:

 • Sammanfatta de utförda laborationerna i en rapport (LAB1)

För högre betyg (A-D) krävs djupare kunskaper och förståelse för kursens innehåll samt förmåga att kunna kombinera sin kunskap inom kursens olika delar för att lösa mer komplexa biotekniska frågeställningar (TEN1).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper motsvarande Biologi B rekommenderas.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN3 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN4 - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Sven Erik Rockberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1010

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde *

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.