Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalBB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kunskaper motsvarande genomgången kurs BB1010 Inledande bioteknik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan BB1020 (VT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av två moment:

 • Cellbiologi 3,5 hp
 • Immunologi 2,5 hp

Lärandemål

Kunskap om den eukaryota cellens uppbyggnad, funktion och samspel med omgivningen och andra celler i olika vävnader är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskaper inom biologiska vetenskaper och för förståelse av bioteknologisk och biomedicinsk forskning och dess tillämpningar. Likaledes bör den framtida ingenjören behärska grunderna inom immunologi, speciellt med avseende på potentiella tillämpningar inom medicin (nya vacciner, immunomodulerande terapi, etc).

Den bioteknologiska industrin är i Sverige i tillväxt, med många nya starkt kunskapsorienterade företag baserade på enskilda forskningsupptäckter och innovationer. Detta är en utveckling vi förmodligen bara sett början på och det medför att en god förståelse av immunsystemet och av cellens biologi är en förutsättning för att framgångsrikt kunna agera som forskare, utvecklare eller ledare inom morgondagens bioteknologiska industri.

Efter godkänd kurs ska studenten behärska och kunna redogöra för:

 • Vävnader, extracellulär matris, cell-matrix och cell-cell förband
 • Cytoskelettet, dess strukturer, organisation, funktioner och komponenter, syntes, principer för cell motility
 • Principer och exempel för cellens kommunikation, olika receptorer, hormon och signalmolekyler, intracellulär signaltransduktion, aktivering och inaktivering, signalintegrering, second messengers
 • cellcykeln och dess reglering, komponenter och mekanismer, kontrollmekanismer, celldelningen, meios, mitos
 • Cellkärnan, dess komponenter och organisation, struktur, kärnmembranet och protein och RNA transport, kromatin.
 • Cellförnyelse, embryogenes, stamceller, differentiering, apoptos, cancer, onkogener, tumörsuppressorgener.
 • Medfött och adaptivt immunitet.
 • Utveckling av B- och T-celler.
 • Klonal selektion.
 • Generering av T och B cells diversitet.
 • Antigen igenkänning av T lymfocyter och T-cells medierad immunitet.
 • Humoral immunitet (medierad av B celler och antikroppar).
 • MHC (major Histocompatibility Complex)
 • Antikroppar (struktur och funktion)
 • T-cellsreceptorer (struktur och funktion)
 • Cell kommunikation.
 • När immunsystemet fallerar: Autoimmunitet, allergi.
 • Kroppens försvar mot infektion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Allmän behörighet samt kunskaper motsvarande genomgången kurs BB1010 Inledande bioteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Cellbiology:

The Cell - A Molecular Approach, fifth edition (2009): Cooper and Hausman, American Society for Microbiology / Sinauer Associates, Inc., ISBN 978-0-87893-300-6

Immunology:

The Immune system, third edition av Peter Parham. 2009, Garland Publishing, London, ISBN 978-0-81534-146-8

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Två skriftliga tentamina, TENA (Cellbiologi) and TENB (Immunologi) 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Torbjörn Gräslund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1020

Ges av

BIO/Bioteknologi - gru

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cellbiology: Torbjörn Gräslund, torbjorn@biotech.kth.se

Övrig information

Cellbiologimomentet är obligatoriskt för åk 1 och immunologimomentet är obligatoriskt för åk 2 på CBIOT programmet.  

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.