Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BB1050 Bioteknik 6,0 hp

Välkommen till en kurs som både ger en bred introduktion i biokemi och som beskriver biotekniska tillämpningar med kopplingar till Grön Kemi och hållbarhet som är viktiga för kemister!

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, åk 1, Obligatorisk

Perioder

P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-06-02

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60953

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan BB1050 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen avser att ge inledande teoretiska kunskaper i biokemi samt att ge en introduktion till biotekniken. Tonvikten ligger på cellens makromolekyler proteiner, lipider, nukleinsyror och kolhydrater och fokuserar på deras byggstenar och samverkan i metabolism, fotosyntes och genteknologi samt i tillämpningar inom industriell bioteknik och kopplingar till grön kemi och hållbarhet. 

Kursen innehåller följande delar:

 • Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad och organisation.
 • Membraners uppbyggnad och funktion.
 • Nukleinsyrors uppbyggnad, biosyntes och funktion i cellens informationsöverföring.
 • Proteiners struktur, funktion och biosyntes.
 • Enzymers katalytiska funktion och roll i metabolismen.
 • De viktigaste (till exempel glykolysen, glukoneogenesen, citronsyracykeln, oxidativa fosforyleringen) metaboliska processernas uppbyggnad, funktion, interaktion och reglering.
 • Energiomsättning vid anaeroba och aeroba betingelser.
 • Biotekniska verktyg och tillämpningar inom grön kemi och hållbarhet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Förklara grundläggande begrepp som beskriver olika typer av cellers struktur och funktion
 • Förklara grundläggande begrepp rörande proteiners, nukleinsyrors, lipiders och kolhydraters struktur, funktion och uppbyggnad
 • Beskriva vanliga metaboliska reaktionsvägar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1

Rekommenderade förkunskaper

Allmän behörighet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen. (TEN2; 5,0 hp, betygsskala A-F).

Kontrollskrivning. (KON1; 1,0 hp, betygsskala P/F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.