Hoppa till huvudinnehållet

BB1070 Genetik 6,0 hp

Genetik är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska ämnen. Grundläggande kunskaper om genetik är därför av stor vikt för att på ett optimalt sätt utnyttja de bioteknologiska verktygen. Denna kurs ämnar att utifrån ett evolutionärt perspektiv ge en översikt av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklara hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1070 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genetik är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska ämnen. Grundläggande kunskaper om genetik är därför av stor vikt för att på ett optimalt sätt utnyttja bioteknologiska verktygen. Denna kurs ämnar att utifrån ett evolutionärt perspektiv ge en översikt av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklara hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas.

Ett antal ämnen inom grundläggande genetik kommer att studeras, t.ex.:

 • Livets ursprung och ”Livets träd”: organismernas ursprung, utveckling och släktskap (fylogeni).
 • Evolutionens mekanismer.
 • Den genetiska skillnaden mellan organismerna: skillnader och likheter i genomens uppbyggnad och funktion och hur de har utvecklats under evolutionens gång.
 • Arv av gener och egenskaper: olika arvsmekanismer (Mendelsk resp. asexuell, samt epigenetisk nedärvning) och deras betydelse för individers och arters funktion och ”framgång”.
 • Ärftliga sjukdomar, vad de beror på och vilka effekter de har.
 • Genetisk skillnad mellan människopopulationer: hur genetiska skillnader har uppkommit och sprits över världen, och den medicinska betydelsen av detta.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva de grundläggande teorierna för livets ursprung och evolutionens mekanismer
 • Beskriva uppbyggnad och evolution av de eukaryota genomen
 • Beskriva mekanismerna bakom genetiskt och epigenetiskt arv
 • Utföra grundläggande populationsgenetiska beräkningar
 • Beskriva hur genetisk variation uppkommer och utvecklas, och förklara dess medicinska konsekvenser för människan

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Värdera och diskutera vetenskapliga och populärvetenskapliga texter inom genetiken.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BB1150 Biokemi 1, BB1160 Eukarot Cellbiologi, BB1030 Mikrobiologi och BB1190 Genteknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Savolainen

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1070

Ges av

CBH/Genteknologi

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd