Hoppa till huvudinnehållet

BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1160 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att genom föreläsningar och övningar beskriva organisation och transport inuti eukaryota celler och hur enskilda celler bygger upp multicellulära organismer. Dessutom kommer principer för cellers kommunikation att beskrivas. Cellcykeln, cellförnyelse och celldöd inklusive fel som leder till cancer kommer att behandlas ur ett molekylärt perspektiv. Centrala principer för immunförsvarets funktion ingår också i kursen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

  • Beskriva och förklara funktioner hos eukaryota celler på en molekylär nivå. (TEN1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för studier vid högskola/universitet, samt lägst betyg E i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (alternativt  Fysik B, Matematik D,  Kemi A).

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN2 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1160

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Torbjörn Gräslund (torbjorn@kth.se)