BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp

Eucaryotic Cell Biology

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva och förklara funktioner hos eukaryota celler på en molekylär nivå. (TEN1)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att genom föreläsningar och övningar beskriva organisation och transport innuti eukrayota celler och hur enskilda celler bygger upp multicellulära organismer. Dessutom kommer principer för cellers kommunikation att beskrivas. Cell cykeln, cellförnyelse och celldöd inklusive fel som leder till cancer kommer att behandlas ur ett molekylärt perspektiv. Centrala principer för immunförsvarets funktion ingår också i kursen.

Förkunskaper motsvarande BB1150 Biokemi 1 rekommenderas.

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1, Skriftlig tentamen/Written exam, 7,5 betygsskala: A - F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Kontaktperson

Torbjörn Gräslund (torbjorn@kth.se)

Examinator

Torbjörn Gräslund <torbjorn@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.