BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp

Eucaryotic Cell Biology

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten behärska och kunna redogöra för:

•                     Uppbyggnaden av multicellulära organismer.

•                     Organisation och transport inuti eukaryota celler.

•                     Principer för cellers kommunikation 

•                     Cellcykeln, cellförnyelse och celldöd i en multicellulär organism

•                     Cancerutveckling från ett molekylärt perspektiv

•                     Grunläggande immunologi

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att genom föreläsningar, övningar och laborationer beskriva organisation och transport innuti eukrayota celler och hur enskilda celler bygger upp multicellulära organismer. Dessutom kommer principer för cellers kommunikation att beskrivas. Cell cykeln, cellförnyelse och celldöd inklusive fel som leder till cancer kommer att behandlas ur ett molekylärt perspektiv. Centrala principer för immunförsvarets funktion ingår också i kursen.

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Litteratur

Alberts: Molecular biology of the cell, 6:th edition. Garland science. ISBN:9780815344643

Examination

  • TEN2 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Kontaktperson

Torbjörn Gräslund (torbjorn@kth.se)

Examinator

Torbjörn Gräslund <torbjorn@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.