BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp

Analysis of Biomolecules

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51240

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva och förklara vanliga analytiska metoder för biomolekyler (TEN1, SEM1)
 • Tillämpa metoder för analys av biomolekyler (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Rapportera muntligt och skriftligt inom ämnet (LAB1, SEM1)
 • Välja och kombinera lämpliga metoder och tekniker för givna frågeställningar (SEM1, LAB1)
 • Designa experiment (LAB1, SEM1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt diskutera möjligheter och begränsningar med de tekniker som behandlas i kursen. (TEN1, LAB1, SEM1)
 • Granska och ge konstruktiv återkoppling på andras muntliga och skriftliga rapporter inom ämnet (SEM1)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en översiktlig kunskap om metoder och tekniker för analys av biomolekyler. Huvudfokus ligger på analys av proteiner, men även analys av andra biomolekyler som t.ex. DNA och RNA ingår. Grundläggande försöksplanering och experimentdesign kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment.
 
Följande analytiska metoder kommer att behandlas i kursen:

 • Elektrofores
 • Spektrofotometriska metoder
 • Immunokemiska och immunotekniska metoder
 • Masspektrometri
 • Mikroskopi
 • Strukturbiologiska metoder
 • Biosensormetoder
 • Radiokemiska metoder
 • Flödescytometri
 • Analytisk kromatografi

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi, BB1210 Rening av biomolekyler samt BB1190 Genteknik rekommenderas.

Kursupplägg

Kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment.

Behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1030 Mikrobiologi, BB1190 Genteknik, BB1210 Rening av biomolekyler eller motsvarande kurser.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

SEM1 – Seminarieuppgift/Project seminar, 2 hp, P/F
LAB1 – Laborationer/Laboratory work, 2 hp, P/F
TEN1 – Skriftlig tentamen/Written exam, 2 hp, A - F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Examinator

John Löfblom <lofblom@kth.se>

Övrig information

Överlappar med kurserna BB1100, BB1105 och BB1130

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.