Hoppa till huvudinnehållet

BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1200 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översiktlig kunskap om metoder och tekniker för analys av biomolekyler. Huvudfokus ligger på analys av proteiner, men även analys av andra biomolekyler som t.ex. DNA och RNA ingår. Grundläggande försöksplanering och experimentdesign kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment.

Följande analytiska metoder kommer att behandlas i kursen:

 • Elektrofores
 • Spektrofotometriska metoder
 • Immunokemiska och immunotekniska metoder
 • Masspektrometri
 • Mikroskopi
 • Strukturbiologiska metoder
 • Biosensormetoder
 • Radiokemiska metoder
 • Flödescytometri
 • Analytisk kromatografi

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi, BB1210 Rening av biomolekyler samt BB1190 Genteknik rekommenderas.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva och förklara vanliga analytiska metoder för biomolekyler (TEN1, SEM1)
 • Tillämpa metoder för analys av biomolekyler (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Rapportera muntligt och skriftligt inom ämnet (LAB1, SEM1)
 • Välja och kombinera lämpliga metoder och tekniker för givna frågeställningar (SEM1, LAB1)
 • Designa experiment (LAB1, SEM1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt diskutera möjligheter och begränsningar med de tekniker som behandlas i kursen. (TEN1, LAB1, SEM1)
 • Granska och ge konstruktiv återkoppling på andras muntliga och skriftliga rapporter inom ämnet (SEM1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1030 Mikrobiologi, BB1190 Genteknik, BB1210 Rening av biomolekyler eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture John Löfblom

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1200

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med kurserna BB1100, BB1105 och BB1130