BB1230 Biokemi 2 6,0 hp

Biochemistry 2

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60964

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva och förklara egenskaper hos cellens biomolekyler med exempelvis kemiska namn och strukturformel. (TEN1)
 • Beskriva cellens metaboliska processer och förklara deras funktion. (TEN1)
 • Utföra biokemiska laborationsuppgifter (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera biokemiska laborationsuppgifter (LAB1)
 • Rapportera utförda experiment i en rapport. (LAB1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Värdera resultatet från biokemiska laborationsuppgifter. (LAB1)

För högre betyg (A-D) krävs djupare kunskaper inom kursens delar samt att studenten i olika grad kan sammanlänka, resonera kring och tillämpa sina kunskaper för att förklara mer komplexa biokemiska frågor. (TEN1)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om cellens funktioner ur ett biokemiskt perspektiv. Huvudfokus ligger på olika metabola vägar i cellen. Kursen innehåller också praktiska moment där studenten lär sig karaktärisering av olika enzymer.

Kursen innehåller följande delar:

 • Metabolismens grundläggande principer
 • Enzymmekanismer
 • Avancerad kolhydratmetabolism: (glykolys - glukoneogenes, pentosfosfatvägen, glykogenmetabolism)
 • Citronsyracykel och glyoxalatcykel
 • Bioenergetik
 • Oxidativ fosforylering - Fotosyntes (fotofosforylering och calvincykel)
 • Fettsyra och lipidmetabolism
 • Aminosyrametabolism 
 • Proteiners nedbrytning och biosyntes
 • Metaboliska reglermekanismer, hormonkontroll och signalöverföring
 • Integrering av metabolismen
 • Planering och utförande av en biokemisk laborationsuppgift

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi samt KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik rekommenderas.

Behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

TEN1, Skriftlig tentamen/Written exam, 5,0 hp, A-F
LAB1, Laboration/Laboratory work, 1,0 hp, P/F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Examinator

Pål Nyrén <nyren@kth.se>

Övrig information

Överlappar med kurserna;  BB1085, BB1105, BB2060 and BB2380

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.