Hoppa till huvudinnehållet

BB1230 Biokemi 2 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1230 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om cellens funktioner ur ett biokemiskt perspektiv. Huvudfokus ligger på olika metabola vägar i cellen. Kursen innehåller också praktiska moment där studenten lär sig karaktärisering av olika enzymer.

Kursen innehåller följande delar:

 • Metabolismens grundläggande principer
 • Enzymmekanismer
 • Avancerad kolhydratmetabolism: (glykolys - glukoneogenes, pentosfosfatvägen, glykogenmetabolism)
 • Citronsyracykel och glyoxalatcykel
 • Bioenergetik
 • Oxidativ fosforylering - Fotosyntes (fotofosforylering och calvincykel)
 • Fettsyra och lipidmetabolism
 • Aminosyrametabolism
 • Proteiners nedbrytning och biosyntes
 • Metaboliska reglermekanismer, hormonkontroll och signalöverföring
 • Integrering av metabolismen
 • Planering och utförande av en biokemisk laborationsuppgift

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi samt KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik rekommenderas.

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Beskriva och förklara egenskaper hos cellens biomolekyler med exempelvis kemiska namn och strukturformel. (TEN1)
 • Beskriva cellens metaboliska processer och förklara deras funktion. (TEN1)
 • Utföra biokemiska laborationsuppgifter (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera biokemiska laborationsuppgifter (LAB1)
 • Rapportera utförda experiment i en rapport. (LAB1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Värdera resultatet från biokemiska laborationsuppgifter. (LAB1)

För högre betyg (A-D) krävs djupare kunskaper inom kursens delar samt att studenten i olika grad kan sammanlänka, resonera kring och tillämpa sina kunskaper för att förklara mer komplexa biokemiska frågor. (TEN1).

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt på kursen krävs godkänd tentamen (TEN1) och godkänd laborationskurs (LAB1)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Berglund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1230

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med kurserna;  BB1085, BB1105, BB2060 and BB2380