Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalBB2130 Vattenreningens mikrobiologi 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan BB2130 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Mikroorganismer kan ofta på ett ekonomiskt och effektivt sätt rena vatten från föroreningar som organiskt material, näringsämnen och gifter. I denna kurs studerar vi biologiska reningssystem och dess aktiva nyckelmikroorganismer. Vi går också igenom de tekniker som används för att kontrollera dessa små organismer.

Kursen består av tio tretimmars seminarier där du varje pass omväxlande kommer att arbeta i grupp och lyssna till kortare presentationer av experter inom området. Till varje seminarium hör ett avsnitt i kursboken som skall läsas in i förväg.

Till kursen hör också laborationer motsvarande 2 högskolepoäng. Dessa kommer att schemaläggas vid kursstart. Du kommer bland annat att analysera mikrobiologiska processer i avloppsvatten samt isolera och identifiera bakterier i aktivt slam.

Lärandemål

Examination, för godkänd kurs krävs:

  • att du deltagit aktivt i alla seminarier (eller om du ej kan närvara finns möjlighet att skriva en kort uppsats om seminariets ämne)
  • att du fullföljt laborationskursen på ett tillfredställande sätt
  • att du skrivit en uppsats inom något av de ämnesområden som tas upp under kursen, denna uppsats kommer att opponeras av någon av dina kurskamrater
  • att du opponerat på någon kurskamrats uppsats

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

BB1030 Mikrobiologi, eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Wastewater Microbiology, Gabriel Bitton. 2ed

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektarbete (TEN1; 4,5 hp, betygsskala Pass/Fail) samt godkänd laborationskurs (LAB1; 3,0 hp, betygsskala Pass/Fail).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gen Larsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2130

Ges av

CBH/Industriell bioteknologi

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karin Larsdotter, karinlar@kth.se

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.