BB2441 Bioinformatik 7,5 hp

Bioinformatics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50072

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Planerade moduler

  P1: A1, D1, F1, H1, A2, H2. mer info

 • Kursansvarig

  Anders Andersson <andand@kth.se>

 • Del av program

HT19 för programstuderande INSTÄLLD

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter att ha blivit godkänd på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för betydelsen av bioinformatik i modern livsvetenskap
 • redogöra för tillämpningar och begränsningar av bioinformatiska metoder
 • förklara grundläggande bioinformatiska metoder
 • använda relevanta bioinformatiska verktyg för att lösa bioinformatiska frågeställningar
 • motivera valet av bioinformatiska verktyg
 • tolka resultaten av bioinformatiska analyser
 • använda skriptprogrammering för att utföra grundläggande bioinformatiska operationer
 • använda grundläggande kommandon i Unix/Linux eller motsvarande

Kursens huvudsakliga innehåll

Bioinformatisk teori och praktik: Parvis sekvensalignment av protein- och DNA/RNA-sekvenser, multipel sekvensalignment, signifikans av alignmentresultat, egenskaper hos protein- respektive DNA/RNA-sekvenser inklusive sekvenskonservering, homologibegreppet, fylogeni, genexpression och differentiell genexpression, klustring av vektorer, introduktion till publika databaser med relevans för ämnet samt extraktion av relevanta data från desamma. Användning av såväl kommandoradsoperationer för dataanalys och filhantering (i Unix/Linux eller motsvarande operativsystem) som tillgängliga webbaserade verktyg för dataanalys (t ex Galaxy).

Programmering: inläsning från fil, grundläggande operationer på inlästa data såsom konditionell exekvering, loopar, och reguljära uttryck, samt utskrift av resultat till fil.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, samt minst 15 hp totalt inom bioteknik, biokemi, och/eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:

Totalt 15 högskolepoäng (hp) inom bioteknik, biokemi och/eller molekylärbiologi. Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom matematik, numeriska metoder och programmering, varav 5 högskolepoäng (hp) utgörs av numeriska metoder och data, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar, webbresurser, och föreläsningsbilder som delas ut under kursen. Eventuella kursböcker anslås på kursens webbsida senast fyra veckor före kursstart.   

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Genteknologi

Examinator

Olof Emanuelsson <olofem@kth.se>

Övrig information

Rekommenderade förkunskaper: BB1150 Biokemi 1 (eller motsvarande),  BB1190 Genteknik (eller motsvarande), SF1625 Envariabelanalys (eller motsvarande), SF1911 Statistik för bioteknik (eller motsvarande) och BB1000 Programmering i Python (eller motsvarande). 

Överlappar med BB2440

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.