Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalBB2470 Genetik och genomik 10,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen Genetik och Genomik går i period 1 och 2, och består av två delar. Genetisk variation är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska analystekniker. Del ett av denna kurs ger en översikt, utifrån ett evolutionärt perspektiv, av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklarar hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas. Del två visar hur den genetiska variationen kan bli analyserad, genom att ge detaljerad kunskap om de senaste teknikerna och teknologiska trenderna inom forskningsfälten genomik och transkriptomik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan BB2470 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Del ett

Genetik är grunden för de flesta biologiska, medicinska och biotekniska analystekniker. Grundläggande kunskaper om genetik är därför av stor vikt för att på ett optimalt sätt utnyttja de biotekniska verktygen. Denna kurs ämnar att utifrån ett evolutionärt perspektiv ge en översikt av den genetiska variationen bland alla organismer, och förklara hur genetisk variation uppstår, nedärvs och utvecklas.

Ett antal ämnen inom grundläggande genetik kommer att studeras, t.ex.:

Livets ursprung och ”Livets träd”: organismernas ursprung, utveckling och släktskap (fylogeni)

Evolutionens mekanismer

Den genetiska skillnaden mellan organismerna: skillnader och likheter i genomens uppbyggnad och funktion och hur de har utvecklats under evolutionens gång

Arv av gener och egenskaper: olika arvsmekanismer (t.ex. mendelsk resp. asexuell nedärvning) och deras betydelse för individers och arters funktion och ”framgång”

Ärftliga sjukdomar, vad de beror på och vilka effekter de har

Mutationer: DNA-skadande ämnen och mekanismer, de olika typer av mutationer de leder till, och cellernas skyddsmekanisme

Kartläggning av genomen: länkning av ärftliga egenskaper och genburna sjukdomar till specifika gener

Genetisk skillnad mellan människopopulationer: dess historiska ursprung och spridning, samt medicinska betydelse

Del två

Kursen syftar till att ge detaljerad inblick i tekniker och teknologiska trender inom genomik och transkriptomik, och leder till att bygga upp den nödvändiga grunden för ytterligare förståelse av associationsstudier, farmakogenomik, kriminalteknologi, populationsgenetik, DNA diagnostik, medicin och läkemedelsutveckling. Förutom föreläsningar, innehåller kursen ett litteratur projekt av utvalda artiklar. Detta projektarbete kommer att utföras i grupp och kräver lagarbete och planering. Deltagande samt närvaro vid sal bundna diskussioner och presentation av projektarbeten är obligatorisk. I kursen ingår även ett så kallat ”assignment sessions”.

Lärandemål

Del ett

Efter genomgången kurs ska studenten kunna beskriva:

 • Arkitektur och funktion hos de olika organismernas genom, och förklara hur likheter och skillnader har utvecklats sedan livets uppkomst
 •  Hur gener fungerar och ärvs i olika typer av organismer, och hur detta påverkar organismernas funktion och skydd mot genetiska defekter, samt deras evolution
 • Hur DNA skadas och repareras i cellerna, och hur genetisk variation, orsakad av arv eller av "färska" skador, påverkar vår hälsa
 • Hur genetisk variation, bland gener, individer, populationer eller arter, uppkommer och utvecklas

Del två

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för, illustrera och relatera olika tekniker inom genomik och transkriptomik
 • Kritisk evaluera, selektera och tillämpa lämpligaste tekniken/teknikerna i olika biologiska och medicinska studier
 • Diskutera och föreslå strategier som tacklar problemen i olika typer av forskningsstudier
 • Konstruera och skapa relevanta studier genom att använda de verktyg som har diskuterats under kursens gång

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom livsvetenskapskurser (t ex biokemi, mikrobiologi, genetik/molekylärbiologi). 10 högskolepoäng (hp) inom matematik, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Del ett

Skriftlig examen (TEN1, 4.5 hp, betygsskala A-F).

Redogörelse för extratexter vid seminarium

Del två

 • PRO1 - Projekt, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen är baserad på: Föreläsningar, handouts och utdelade artiklar. Tentamensfrågorna är av kortfattad essai-typ (TEN2, 4.5 hp, betygsskalaA-F).

Projekt PRO1 (P/F): Projektet kräver teamwork och planering, och deltagande såväl som närvaro vid workshopsdagar (indikerade av OVN och SEM i schemat) är obligatoriska  

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Afshin Ahmadian

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2470

Ges av

CBH/Genteknologi

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd