Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalCB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kursen tar upp kliniska tillämpningar av bioteknologi för att bestämma diagnos, följa upp sjukdomsutveckling, välja behandling samt utvärdera effekt av läkemedel.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan CB2020 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen i kliniska tillämpningar av bioteknik ger en orientering om bioteknologiska metoder och mätningar som används inom sjukvården. Kursen ger både teoretisk bakgrund och praktisk tillämpning av analytiska metoder. Kursen omfattar grundläggande kunskaper om molekylära sjukdomsmekanismer, biomarkörer, molekylärbiologiska verktyg och metoder. Nya utvecklingar med potential att integreras i ett kliniskt sammanhang belyses. Kursen innehåller också delmoment om etik med fokus på kliniska tillämpningar.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva grundläggande begrepp inom den bioteknik som tillämpas i kliniken.
 • Ge en detaljerad redogörelse för analyser av biologiska prover och relatera till klinisk diagnos och behandling.
 • Beskriva kliniska tillämpningar av bioteknik ur ett forsknings- och utvecklingsperspektiv.

Färdigheter och förmågor

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Relatera bioteknologiska tillämpningar med underliggande molekylära sjukdomsmekanismer.
 • Kunna tillämpa mätning av diagnostiska biomarkörer samt redovisa resultat skriftligt och muntligt.

Värderingsförmåga

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Föreslå bioteknologiska applikationer att använda kliniskt samt förklara deras fördelar och nackdelar.
 • Reflektera kring klinisk användning av bioteknologi ur ett etiskt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

BB2255  - Tillämpad genteknologi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Det finns moment med obligatorisk närvaro.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Cecilia Williams

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB2020

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Bioteknik, Molekylära livsvetenskaper

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd