Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51236

Rubriker med innehåll från kursplan CB2100 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och reflektera kring generella koncept inom processer för dricks- och avloppsvattenrening, resursåtervinning och biologisk sanering för ett hållbart framtida samhälle.
  • Utvärdera, jämföra och utföra beräkningar för processer för avloppsvattenrening.
  • Utvärdera olika alternativ för biologisk sanering av förorenade miljöer.
  • Ange och beskriva process- och säkerhetskoncept inom teknologi för dricksvattenrening.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom teknik eller naturvetenskap innehållande 20hp kurser i bioteknik, 10hp kurser i matematik, och 20hp kurser i kemi. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarieuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinatorn tar efter konsultation med KTH Funka beslut om anpassade examination för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd