Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CE2010 Kärnkemi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CE2010 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kärnkemi inklusive strålskydd

 • Radioaktivt sönderfall
 • Strålnings växelverkan med materia
 • Principer för mätning av joniserande strålning
 • Grunder för kemiska och biologiska effekter av joniserande strålning
 • Grundläggande strålskydd

Kärnbränslecykeln

 • Öppen och sluten kärnbränslecykel
 • Hur kärnenergi omvandlas till elektricitet
 • Kärnbränsleframställning och upparbetning 
 • Geologiskt djupförvar av använt kärnbränsle

Nuklearmedicin

 • Medicinsk användning av radionuklider inom diagnostik och behandling

Radioekologi

 • Radionuklider i miljön

Industriella tillämpningar utanför den kärntekniska sektorn

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara och tillämpa grundläggande begrepp och samband inom kärnkemi
 • beräkna doser och rekommendera lämpligt strålskydd för olika exponeringssituationer
 • redogöra för olika kärnbränslecyklers samtliga steg
 • redogöra för och förklara radionukliders användning inom nuklearmedicin
 • förklara hur radionuklider påverkar och anrikas i naturliga system
 • ge exempel på och förklara principen för industriella tillämpningar utanför den kärntekniska sektorn

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarat examensarbete 15hp, 75hp inom kemi eller kemiteknik, 20hp matematik och programmering. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemi och kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Endast en av kurserna CE2010, KD2430 och KD2090 får tas med i examen.