Hoppa till huvudinnehållet

CH103V Belastningsergonomi - riskbedömning och utveckling 2,5 hp

Kursen handlar fysiska faktorer som ger ökad risk för uppkomst av besvär i rörelseorganen, metoder att identifiera risker samt hur arbetsmiljön kan utvecklas. Avdelningen är känd i forskarvärlden när det gäller riskbedömningsmetoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CH103V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•Varför uppstår arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen?

•Vad brukar ingå i observationsmetoder för riskbedömning.

•Praktisk användning av observationsmetoder för bedömning av risk för uppkomst av besvär i rörelseorganen i repetitiva handintensiva arbeten och i arbeten med tung manual hantering. 

•Helhetsperspektiv vid riskminskning människa-teknik-organisation.

Kursen ges på distans, med inspelade videoföreläsningar, videolektioner (Zoom) och seminarier (webbinarier) med diskussion av video- och skriftligt material som studerats inför seminarierna. Kursen inkluderar egna litteraturstudier, en inlämningsuppgift och en skriftlig hemtentamen.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten kunskap generellt om belastningsergonomi och vilka fysiska faktorer som ger ökad risk för uppkomst av besvär i rörelseorganen. Studenten skall också lära sig att använda ergonomiska riskbedömningsmetoder, och se möjligheter till att minska risker.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

1.Redogöra för olika riskfaktorer för arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen och identifiera belastningsrelaterade riskfaktorer i olika yrkesgrupper.

2.Använda observationsmetoder för riskbedömning för uppkomst av besvär i rörelseorganen i handintensiva arbeten och i arbeten med tung manual hantering, samt ge exempel på hur risker kan minskas och arbetsplatser kan utvecklas. 

3.Reflektera över de principer som riskbedömningsmetoder är baserade på.

4.Diskutera styrkor och svagheter hos riskbedömningsmetoder för uppkomst av besvär i rörelseorganen och hur metoderna skulle kunna utvecklas vidare.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsutbildning 120 Hp, alternativt allmän behörighet i kombination med reell kompetens inom arbetsmiljöutveckling.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Seminarier, (SEM1, 1,0 hp) med obligatorisk närvaro, betygsskala P/F, examinerar kursmålen 1, 3 och 4.
En inlämningsuppgift (INL1 , 0,5 hp), betygsskala: P, F, examinerar kursmål 1.

Tentamen (TEN1, 1,0 hp) betygsskala: P, F, examinerar kursmålen 2 och 3.

Slutbetyget grundas på samtliga moment utifrån betygsskala P/F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Forsman

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH103V

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd