Hoppa till huvudinnehållet

CH2004 Bedömningar och åtgärder av den fysiska arbetsmiljön 7,5 hp

Kursen ger kunskap om mätmetoder, hälsoriskbedömningar, möjliga förbättringsåtgärder (genom teknisk och organisatorisk utformning av arbete och arbetsplatser) för arbetsmiljödimensionerna termiskt klimat och ventilation; ljus och synergonomi; samt elektromagnetisk strålning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2004 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•Termiskt klimat och ventilation

•Ljus och synergonomi

•Elektromagnetisk strålning

•Fysiologi och skademekanismer

•Teorier kring akuta och långvariga hälsoeffekter 

•Metoder för exponeringsmätningar och riskbedömningar

•Arbetsmiljöregler inom området

•Interventionsstrategier

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten fördjupad kunskap om termiskt klimat och ventilation; ljus och synergonomi; elektromagnetisk strålning. Dessutom ger kursen kunskap om hur dessa faktorer påverkar hälsa, säkerhet, välbefinnande och prestanda. Målet är vidare att ge kunskap om hur dessa faktorer kan hanteras för att minska risken för ohälsa och olycksfall, genom teknisk och organisatorisk utformning av arbete, arbetsplatser och arbetsmiljöer.

Efter avslutad kurs skall varje student kunna:

1.Beskriva, ge exempel på och förklara hur de ovannämnda faktorerna påverkar säkerhet, hälsa, välbefinnande och prestanda.

2.Utföra mätningar och riskbedömningar av de ovannämnda faktorerna. Beskriva och motivera valet av olika mätstrategier; kunna tolka och dra slutsatser utifrån mätresultaten, förstå och bedöma exponering och då det behövs föreslå åtgärder för att eliminera eller reducera exponeringen. För att kunna utföra mätningar behövs kunskap om både mätmetoder och mätstrategier.

3.Föreslå arbetsmiljöförbättringar för de ovannämnda faktorerna, enligt preventionshierarkin och genom reflektioner över samspelet mellan perspektiven människa, teknik och organisation.

4.Beskriva det svenska och europeiska regelverket som reglerar de ovannämnda faktorerna och kritiskt utvärdera utförda mätningar och riskbedömningar i relation till relevant arbetsmiljölagstiftning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. 15 hp matematik eller statistik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • OVN1 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED1 - Projektarbete, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENB - Muntlig tentamen, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Lärandemål 1 examineras i delmomentet RED1 och TENA.

Lärandemål 2 examineras i delmomentet OVN1, RED1, TENA och TENB

Lärandemål 3 examineras i delmomentet RED1 och TENA.

Lärandemål 4 examineras i delmomentet TENA och RED1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2004

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Malin Håkansson (malinhak@kth.se)