Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CK102V Material i ett cirkulärt samhälle - projekt inom kompositer och biopolymerer 2,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan CK102V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Denna kurs syftar till att ge en fördjupad förståelse för de vanligaste kompositernas och biopolymerernas egenskaper, tillverkning och återvinning och för deras roll i ett hållbart samhälle och i en cirkulär ekonomi. Kursen består av ett projekt, där deltagarna väljer ett verkligt fall att analysera och tillämpa sina kunskaper i cirkulär ekonomi och återvinning på. Då kursen riktas till yrkesverksamma, uppmuntras deltagarna att välja sitt fall från verksamheter som de har erfarenhet från. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års arbetslivserfarenhet eller avslutad högskoleexamen med valfri inriktning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Målgruppen för denna kurs är personer som inte redan är programstudenter vid KTH.