Hoppa till huvudinnehållet

CK103V Material i ett cirkulärt samhälle - livscykelanalys av material och produkter 1,0 hp

Livscykelanalys (LCA) är en kvantitativ metod för att bedöma miljöpåverkan av produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv. Metoden används både av företag och inom forskning. Kursen innehåller syftet med livscykelanalys (LCA) och tillämpningar av livscykeltänkande. Under kursens gång kommer studenten att få lära sig om de viktigaste grundbegreppen inom LCA, hur man sammanställer en LCA för olika materielgrupper och produkter, olika metodval samt hur man tolkar resultat från en LCA. Kopplingen mellan livscykelperspektiv, cirkulär ekonomi och andra hållbarhetsfragor är i fokus.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CK103V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande förståelse för livscykelanalys, cirkulär ekonomi och dess roll i ett hållbart samhälle. Mer specifikt omfattar kursen: 

 • Grunderna i cirkulär ekonomi
 • Grunderna i livscykelperspektivet samt praktisk genomgång hur en LCA utförs enligt ISO standard 14040 och 14044
 • LCAns tillämpningsområden
 • Genomgång om hur avfallsflöden hanteras inom LCA
 • Tolkning av LCA

Kursen ges online, utan schemalagda träffar, och kan följas i fri takt under en termin. Alla som deltar i kursen är inbjudna till en frivillig minikonferens under terminens andra halva med inbjudna föreläsare inom Material i ett Cirkulärt Samhälle. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Förklara vad cirkulär ekonomi är samt förklara viktiga begrepp inom cirkulär ekonomi 
 • Förklara hur cirkulär ekonomi förhåller sig till hållbarutveckling
 • Förklara vad livscykelperspektiv är samt hur LCA metoden kan användas för att kvantifiera miljöpåverkan av material och produkter
 • Förklara centrala begrepp inom LCA
 • Förklara vad som behövs för att kunna tolka resultatet av en LCA

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års arbetslivserfarenhet eller avslutad högskoleexamen med valfri inriktning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Digital examination, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras kontinuerligt genom uppgifter som görs online. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mikael Hedenqvist

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CK103V

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd