Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalCK201U Material i ett cirkulärt samhälle - Polymera material 3,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan CK201U (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på framställning av polymera material, material- och produktdesign, materialegenskaper, användning och avfallshantering av syntetiska polymera material utifrån livscykelperspektiv. I kursinnehållet ingår bland annat materialval för olika applikationer inklusive design för montering/demontering för att säkerställa cirkulära flöden vid tillverkning och användning av nuvarande och framtida produkter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

Förklara och värdera polymera materials egenskaper utifrån deras kemiska struktur.

Reflektera över valet av polymera material för specifika applikationer utifrån materialens egenskaper och bearbetningsmöjligheter.

Identifiera och diskutera aktuella miljöfrågeställningar i samhället med fokus på materialens inverkan i förhållande till samhällets mål för hållbar utveckling.

Föreslå och diskutera valet av syntetiska polymerer till olika applikationer med hänsyn tagen till råvaror, energiaspekter, materialegenskaper, funktion, miljöpåverkan, avfallshantering, etiska aspekter och ekonomi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska) krävs. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tillfällen med obligatorisk närvaro specificeras i kurs-PM.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Karin Odelius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CK201U

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd