Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalCK201V Massaprocesser 4,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan CK201V (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att behandla de olika enhetsprocesserna vid massatillverkning, samt hur produktegenskaperna påverkas av olika processteg. Kursen kommer också att fokusera på de energi- och miljöfrågor som uppstår i processerna.

Kursen behandlar massatillverkningsprocesser för papper, kartong och textil från vedbaserade råvaror samt hur produktegenskaperna påverkas av olika processteg, samt råvaruval. Den kommer också att fokusera på hela massatillverkningsprocessen samt på de energi-, råvaru- och miljöfrågor som uppstår i processerna.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och jämföra de viktigaste framställningsprocesserna av massa
 • avgöra hur enhetsprocesserna påverkar massaegenskaper
 • analysera energiåtgången i olika processteg
 • utvärdera en processförändrings betydelse för övriga processteg

För högre betyg krävs även att studenten kan:

 • redogöra för vilka parametrar som påverkar massans kemiska sammansättning och hur detta påverkar massa- och pappersegenskaperna
 • utvärdera en processförändrings betydelse för energiförbrukningen vid massaframställning
 • förklara och utvärdera utvecklingen inom massaindustrin och föreslå möjliga utvecklingsriktningar för massateknologin

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarad kandidatexamen omfattande minst 50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig hemtentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CK201V

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd