Hoppa till huvudinnehållet

CM1004 Programsammanhållande kurs i medicinsk teknik 3,0 hp

Detta är en kurs som sträcker sig över hela årskurs 1-3 i civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik. Den kan bara läsas av den som går på detta program. Kursens mål är att göra kursdeltagarna till professionella studenter, bland annat genom att visa hur programmets kurser hänger ihop och ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CM1004 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till socialt och ekonomiskt hållbar utveckling samt etiska aspekter på teknikområdet

Grupparbete och gruppdynamik

Informationssökning, grundläggande vetenskapsteori och källkritik

Muntlig och skriftlig presentationsteknik

Hur fungerar kursplaner, lärandemål, betygskriterier, examination på KTH?

Programmål, generella färdigheter, röd tråd i utbildningen, livslångt lärande.

Minoriteter och likabehandling, ergonomi och psykisk hälsa, internationalisering, yrkesrollen.

Upplägg av programmet i medicinsk teknik, valmöjligheter, masterprogram, anställningsbarhet.

Utvärdering av programmet, kvalitetsutveckling, studentinflytande.

Studieteknik, plagiering och eget ansvar, prokrastinering, självreflektion – vad vill jag med min utbildning?

Medicinteknisk historia

Lärandemål

Kursens mål är att introducera och förklara ingenjörsrollen och innebörden av de olika målen för ingenjörsutbildningen. Kursen ska också fungera som en kurs där utbildningsprogrammets upplägg klargörs, de olika kommande kurserna i utbildningen presenteras och kopplingen mellan kurserna i utbildningsprogrammet och examensmålen betonas.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt

planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid

göra väl motiverade inriktnings- och kursval

kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen

reflektera över olika teman relevanta för utbildningen och yrkesrollen, såsom progression i ämneskunskaper och generella färdigheter, plagiering och eget ansvar, studieteknik, prokrastinering, internationalisering, hälsa, minoriteter och likabehandling, studentinflytande och utbildningskvalitet

identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av medicintekniska tillämpningar

redogöra för några viktiga händelser i medicinteknikens historia

utföra en akademisk ämnesstudie och presentera den muntligt och skriftligt

för att

få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse

göra informerade val både under studietiden och därefter

påverka programmets utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier och uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarier och uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM3 - Seminarier och uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM1004

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd