Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CM1006 Klinisk kemi och mikrobiologi 6,0 hp

Laboratoriemedicinska tekniker, särskilt klinisk kemi har sett en enorm utveckling i metoder, avancerade tekniker, automatisering och digitalisering. Samtidigt har sjukvården i sig genomgått en teknisk utveckling med ökande behöv av kunniga ingenjörer för att underhålla och utveckla all denna utrustning.

Vad mäts då med analysmetoderna och vad utgör den vetenskapliga grunden for dessa?

Sjukhusen har nu efterfrågat ingenjörer med kunskap om analysmetodernas kemi, laboratoriekemi och därför också kroppens och cellernas kemi samt mikrobiologi. Denna kurs syftar till att ge denna kunskap.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60967

Rubriker med innehåll från kursplan CM1006 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-       Grundläggande kemiska begrepp

-       Grundläggande organisk kemi med fokus på struktur

-       Cellens uppbyggnad och sammansättning hos mikroorganismer, växter och djur

-        Cellreproduktion, mitos, cellcykel och cancertillväxt.

-       De vanligaste klinisk kemiska och mikrobiologiska analyserna, indikationer, analysprincip och tolkning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

-       Känna till, kunna beskriva, förklara och använda grundläggande kemiska begrepp och termer.

-       Redogöra för de kemiska processer som styr människokroppen, i synnerhet på cellnivå

-       Förstå och kunna redogöra för skillnader och likheter i olika celltypers uppbyggnad och inre struktur       

-       Redogöra för de kemiska, mikrobiologiska och immunologiska analysmetoder som används inom dagens sjukvård

-       Genomföra grundläggande rutiner i användandet av allmän laboratorieutrustning

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi motsvarande kurserna HL1001 eller HL1201.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • RED1 - Muntlig och skriftlig redovisning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik, Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Caroline Ingeborg Jegerschöld (cije@kth.se)