Hoppa till huvudinnehållet

CM2000 Mätteknik för hälso- och idrottstillämpningar 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2000 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar och fem obligatoriska laborationer.

 • Fysiologiska givare
 • Biosignalernas uppkomst och betydelse
 • Egenskaper hos olika givare
 • Instrumentering i fysiologisk mätteknik
 • Metoder för att mäta kraft, rörelse, temperatur, tryck, flöde och volym för blod och andningsgaser
 • Signalbehandling applicerad på biosignaler
 • Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder

Lärandemål

Det övergripande målet för denna kurs är att ge en fördjupad förståelse av uppkomsten av mätbara idrottsrelaterade signaler i människokroppen och mättekniker, att öka förståelse för funktionen och tillämpningen av moderna sport- och medicinska- givare och mätprinciper, bearbetning och presentation av mätresultat, samt förmåga att konstruera mätsystem för mätning av fysiologiska storheter.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara olika idrottsrelaterade signalers (t.ex. bioelektriska och andningsgasers) uppkomst och betydelse
 • utvärdera egenskaper av olika sensorer, fördelar och nackdelar, samt välja lämpliga sensorer för mätning av kraft, rörelse, temperatur, tryck, flöde, volym och koncentration för blod och andningsgaser.
 • värdera möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder för signalbehandling applicerade på idrottsrelaterade signaler.
 • använda några sensorer, t.ex. accelerometer, termistorer, accelerometer, termoelement, piezoelektrisk, optiska och magnetiska för att mäta fysiologiska signaler.

För högre betyg fordras dessutom att student:

 • givet ett idrottsrelaterad problem, kan identifiera kriterium och hitta flera alternativa lösningar.
 • har visat en stor grad av självständighet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • RED1 - Redovisning, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonas Willén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2000

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd