Hoppa till huvudinnehållet

CM2018 Statistik för medicintekniska tillämpningar 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2018 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens mål är att träna studenter i medicinsk teknik i att göra korrekt kvantitativ statistisk analys inom sitt ämnesområde. Kursen kommer att fokusera på statistisk modellering, hypotesprövning samt statistik för att beskriva överensstämmelse. Tillämpningar av statistisk teori inom medicinsk teknik (t.ex. avbildning, signalbehandling och kliniska prövningar) kommer att spela en central roll. Studenterna kommer att tränas i att välja lämplig statistisk metod för ett givet problem och i att använda optimeringsmetoder, statistisk inferens och flera sorters regressionsmodeller.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- Hantera och analysera, på ett beräkningseffektivt sätt, stora datamängder

- Lista och beskriv de vanligaste statistiska verktygen (som anges i kursen PM) som används inom medicinsk teknik

- Med tanke på ett problem att lösa eller en situation som kräver statistisk analys, identifiera de mest lämpliga statistiska verktygen för uppgiften och distribuera de valda metoderna i det givna sammanhanget.

- Identifiera och diskutera giltighetsgränserna för de statistiska verktyg som presenteras i kursen

För klass A måste eleverna också visa sig kunna anpassa sig med små modifieringar eller kombinera olika verktyg för att attackera problem som inte kan lösas genom enkel tillämpning av de metoder som presenteras i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen naturvetenskap eller teknik. 15 hp matematik och 6 hp programmering. Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Hemuppgift, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2018

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Örjan Smedby (orsme@kth.se)