DD1314 Programmering för interaktiva medier 8,0 hp

Programming for Interactive Media

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Övergripande mål: självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk.

Mål: Efter godkänd kurs ska du kunna

 • följa reglerna i programspråkets syntax,
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet),
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel,
 • modifiera givna program,
 • överföra data mellan fil och program,
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor),
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa,
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet,
 • använda klasser, samt konstruera egna klasser,
 • granska andras program

för att ha möjlighet att

 • använda programmering för att lösa problem,
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
 • diskutera programutveckling med experter,
 • bedöma kommersiella program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer och klasser.  Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Skapa statiska och dynamiska webbsidor. Utveckling av enkla webbtillämpningar. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Behörighet

För fristående kursstuderande: grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp i datalogi eller programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling). Kursen 5B1115 Matematik I.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1; 1,5 hp).
Laborationsuppgifter (LAB2; 1,5 hp).
Laborationsuppgifter (LAB3; 3 hp).
Webblaborationer (LAB4; 2 hp).

Ges av

CSC/Teoretisk datalogi

Kontaktperson

Linda Kann, tel: 790 9276, e-post: lk@kth.se

Examinator

Linda Kann <lk@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

I första hand DD1320 Tillämpad datalogi men även DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.