Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En grundläggande kurs i datalogi som inleds med en introduktion till datoranvändning.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD1339 (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Operativsystem och speciellt Unix, skolans datorsystem, en dators uppbyggnad, texteditering, grundläggande HTML och LaTeX.

Programmering: Teori och praktisk övning rörande alla aspekter av grundläggande programmering och programutveckling. Programspråken Java och Go används.

Grundläggande datastrukturer: Listor, stackar, köer, prioritetsköer, mängder, hashtabeller, träd och grafer.

Grundläggande algoritmer: Sökning, sortering, trädalgoritmer samt ytterligare några typer av algoritmer. Introduktion till algoritmanalys.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • använda vanligt förekommande datorverktyg och då speciellt datormiljöerna på D,
 • designa och implementera enkla sekventiella och parallella program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kursen SF1604 Linjär algebra (kan läsas parallellt)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • HEM2 - Hemuppgift, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • HEM3 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Richard James Glassey

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1339

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Alla fortsättningskurser i datalogi.

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)