DD1364 Databasteknik 7,5 hp

Database Technology

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar grunderna inom databastekniken.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt ”Entity-Relationsship”-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Lagrings- och åtkomstmetoder. Transaktionshantering. Säkerhets- och integritetskontroll. Fjärde generationens utvecklingsverktyg för databassystemdesign. Informationssystemutveckling. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Lärandemål *

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna modellera och implementera en egen databas. Vidare skall man ha skrivit ett applikationsprogram mot en databas.

Detta innebär att studenterna skall kunna:

 • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad
 • diskutera för och nackdelar med olika databasmodeller.
 • modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner samt kunna diskutera för och nackdelar med olika datamodeller som beskriver samma verklighet
 • diskutera för och nackdelar med olika implementationer av en databas och de restriktioner som gäller för databasen.
 • välja indexstruktur samt avgöra i vilka situationer olika indexstrukturer är användbara.
 • använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk.
 • motivera hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen.
 • förklara mekanismerna för frågeoptimering.
 • förklara principerna för hantering av parallellitetsproblem och återhämtning.
 • förklara lösningar på säkerhetsproblem.
 • skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Silberschaty, Korth, Sudarshan: Database Systems Concepts.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:
• träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap
• träning i muntlig och skriftlig redovisning.
Examinationen sker genom tentamen (TEN1; 4 hp). Dessutom ingår obligatoriska datorlaborationer, seminarieuppgifter och övningsuppgifter (LAB1; 3,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

John Folkesson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1364

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DD2469 Databasteori, DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD2483 Utveckling av Webbtillämpningar med Enterprise Java, DD2472 Databassystemutveckling för moderna tillämpningar.

Kontaktperson

John Folkesson

Övrig information

Kursen ges för sista gången läsåret 2010/2011