Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En kurs i datalogi som behandlar grunderna inom databasteknik och informationssystem.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD1370 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt "Entity-Relationsship"-modellen. Enkla regler för god databasdesign.

Frågespråk och något om bakomliggande matematik. Transaktionshantering.

Säkerhets- och integritetskontroll. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Lärandemål

Studenterna skall efter genomgången kurs kunna modellera och implementera en enkel databas. Vidare skall studenterna kunna formulera frågor med hjälp av SQL för att söka i dessa databaser. Slutligen skall studenterna ha erhållit grundläggande kunskaper i hur man använder moderna beslutsstödssystem (data warehouses).

Detta innebär att studenterna skall kunna:

* förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad

* modellera och strukturera data utgående från en given problemställning

* använda frågespråk för att formulera frågor

* använda ett enkelt beslutsstödssystem.

Kursupplägg

Deltagarna i kursen förväntas medverka aktivt i kursens olika moment, i synnerhet vid övningar och laborationer. Dessutom betonas:
• träning i att självständigt inhämta nödvändig kunskap
• träning i muntlig och skriftlig redovisning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Datorlaborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Examinationen sker genom seminarier, datorlaborationer och en tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Petter Ögren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1370

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1334, Databasteknik. DD2469
Databasteori, DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar, DD1472 Databassystemutveckling för moderna tillämpningar, DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java.

Kontaktperson

Petter Ögren, e-post: petter@kth.se