DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Computer Science, First Cycle

Ett självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna

- tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom datateknikprogrammet på ett eget problem

- självständigt identifiera, formulera och analysera större problem inom datalogi

- identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och  färdigheter som behövs för att lösa problemet

- motivera sitt metodval utifrån frågeställning och förväntade resultat

- reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras resultat

- dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift

- planera arbetet med hänsyn till krav på tid och andra resurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna genomför ett självständigt arbete där de själva ska formulera en frågeställning som

kan studeras med metoder från datalogin.  De ska själva välja metod och genomföra undersökningen.

Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation.

Kursupplägg

Studenterna arbetar i tvåmannagrupper och tilldelas en handledare som fungerar som mentor under hela kursen.

Regelbundna seminarier med handledarens grupper anordnas, där studentgrupperna redovisar hur projektet framskrider.

Kursen avslutas med en gemensam konferens där alla studentgrupper redovisar sina resultat.

Behörighet

Minst 101 hp av de obligatoriska kurserna i årskurs 1, 2 och period 1 i årskurs 3 ska vara avslutade senast 1/11

Litteratur

Material tillhandahålls under kursen.

Studenterna förväntas söka kompletterande litteratur via biblioteket.

Examination

  • XUP1 - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

XUP1, 15hp, Examensuppgift

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Örjan Ekeberg, e-post: ekeberg@kth.se

Examinator

Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

Övrig information

Denna kurs kan tas antingen på svenska eller engelska.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.