Hoppa till huvudinnehållet

DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp

Kursen är en fortsättningskurs i datalogi som ger en god översikt över och träning i Microsofts .NET-teknologi. Kraven som ställts på utvecklare i .NET är vitt skilda, från RAD (Rapid Application Development) till långsiktigt hållbara affärssystem. Kursen har som ambition att så väl som möjligt, givet den avsatta tiden, förbereda er på näringslivets krav på utveckling med .NET-plattformen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2388 (HT 2009–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Språket C#, kompilering och IL.

Visual Studio som grafisk gränssnittsbyggare - dess styrkor och svagheter.

Anslutning och lagring i databas. Transaktionssäkerhet mot databas.

Webbgränssnitt med ASP.NET.

XML som databärare - hur det används i industrin. Fördelar och nackdelar med XML.

Web services.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • använda språket C# för att utveckla program
 • redogöra för skillnaden mellan programspråken C#, C++, Java, assembler och IL
 • använda Visual Studio som utvecklingsmiljö
 • använda MSDN som kunskapsbas att söka i
 • vara allmänt orienterad i uppbyggnaden av .NET API
 • kunna söka tillämplig funktionalitet i .NET API
 • använda GUI-byggare för att snabbt göra grafiska användargränssnitt
 • bygga webbgränssnitt med ASP.NET
 • ansluta och använda databas för lagring
 • använda XML som databärare
 • skriva web services
 • automatiskt generera klientkod till web services
 • skriva webbgränssnitt till web services

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B och svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kurserna DD1368 Databasteknik samt en av 2D1385/DD2385/DD2387 Programutvecklingsteknik eller 2D1361/DD1361 Programmeringsparadigm.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform, Fourth Edition av Andrew Troelsen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp, LAB2; 4,5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Alexander Baltatzis

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2388

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Tala med kursledaren.

Kontaktperson

Alexander Baltatzis, tel: 790 9157, e-post: alba@kth.se

Övrig information

Observera att kursen är platsbegränsad!