Hoppa till huvudinnehållet

DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori, modeller och metoder för datorseende, bildanalys, bildbehandling och bildkompression.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2423 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översikt om mål och metoder för bildanalys, bildbehandling och datorseende. Orientering om biologiskt seende och visuell perception. Egenskaper hos perspektivavbildningen.

Grundläggande bildanalys: signalteoretiska metoder, filtrering, bildförbättring, bildrekonstruktion, segmentering, klassificering, representation.

Grundläggande datorseende: multiskalrepresentation, detektion av kanter och andra särdrag. Stereo och multikamerasystem. Objektigenkänning, morphology.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
•    identifiera grundläggande begrepp, terminologi, modeller och metoder inom datorseende och bildbehandling,
•    utveckla och systematiskt utvärdera ett antal grundläggande metoder inom datorseende och bildbehandling,
•    välja och tillämpa metoder för bearbetning av bildinformation relaterade till bildfiltrering, bildförbättring, segmentering, klassificering och representation,
•    redogöra för grundläggande metoder inom datorseende som multiskalrepresentation, detektion av kanter och andra särdrag, stereo, rörelse och objektigenkänning
för att
•    i yrkeslivet kunna avgöra hur grundläggande möjligheter och begränsningar påverkar valet av metoder inom bildbehandling och datorseende för specifika tillämpningar,
•    självständigt kunna implementera, analysera och utvärdera enklare metoder för datorseende och bildbehandling,
•    kunna läsa och tillgodogöra sig professionell litteratur inom området.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Väl inhämtade grundläggande kunskaper i tillämpad matematik och datalogi, motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk analys på D-, E- eller F-programmet. Ytterligare någon kurs i signalbehandling och/eller numerisk analys kan rekommenderas. Kursen använder sig av förkunskaper över ett relativt brett spektrum av problemlösning i tillämpad matematik och datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2423

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mårten Björkman, e-post: celle@kth.se

Övrig information

Kursen har ersatt DD2422 Bildbehandling och datorseende.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex