DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Parallel and Distributed Computing

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Avancerad kurs i datalogi som behandlar teori, algoritmer, och tekniker för parallella och distribuerade system.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 pardis19 för programstuderande

HT18 pardis18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    redogöra för modeller, begränsningar och fundamentala begrepp inom parallellitet med både meddelandebaserad kommunikation och delat minne,
•    analysera konkreta system och algoritmer,
•    anpassa och utveckla algoritmer för exekvering på parallella och distribuerade maskiner, och analysera algoritmerna med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en avancerad kurs i parallella och distribuerade beräkningar som behandlar följande ämnen:

 • modeller, grundläggande begrepp och analysmetoder for parallella och distribuerade system, fundamentala begränsningar och omöjlighetsresultat
 • algoritmer och protokoll för vanligt förekommande beräkningsproblem inom kommunikation, synkronisering, feltolerans, koordinering och konsensus, replikerna och delning, säkerhet, och peer-to-peer system
 • basal kunskap om synkroniseringsmekanismer inom operativsystem och programmeringsspråk (semaforer, lås, monitorer) och ett intresse för teoretiska ämnen är bra utgångspunkter.

Behörighet

Slutförda kurser i diskret matematik och algoritmer och komplexitet motsvarande SF1688/SF1630 och DD2350/DD2352/DD1352.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 algoritmer och komplexitet.

Litteratur

M. Herlihy, N. Shavit: The art of multiprocessor programming, revised reprint 2012.

Examination

 • TEN2 - Muntlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP1 - Seminarier, uppgifter och laborationer, 3,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Examinator

Mads Dam <mfd@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.