Hoppa till huvudinnehållet

DD2443 Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 hp

Avancerad kurs i datalogi som behandlar teori, algoritmer, och tekniker för parallella och distribuerade system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2443 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad kurs i parallella och distribuerade beräkningar som behandlar följande ämnen:

 • modeller, grundläggande begrepp och analysmetoder for parallella och distribuerade system, fundamentala begränsningar och omöjlighetsresultat
 • algoritmer och protokoll för vanligt förekommande beräkningsproblem inom kommunikation, synkronisering, feltolerans, koordinering och konsensus, replikerna och delning, säkerhet, och peer-to-peer system
 • basal kunskap om synkroniseringsmekanismer inom operativsystem och programmeringsspråk (semaforer, lås, monitorer) och ett intresse för teoretiska ämnen är bra utgångspunkter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för modeller, begränsningar och fundamentala begrepp inom parallellitet med både meddelandebaserad kommunikation och delat minne,
 • analysera konkreta system och algoritmer,
 • anpassa och utveckla algoritmer för exekvering på parallella och distribuerade maskiner, och analysera algoritmerna med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i diskret matematik och algoritmer och komplexitet motsvarande SF1688/SF1630 och DD2350/DD2352/DD1352.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP1 - Seminarier, uppgifter och laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2443

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex