Hoppa till huvudinnehållet

DD2451 Parallella och distribuerade beräkningar 6,0 hp

Avancerad kurs i datalogi som behandlar teori, algoritmer, och tekniker för parallella och distribuerade system.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD2451 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad kurs i parallella och distribuerade beräkningar som behandlar följande ämnen:

  • modeller, grundläggande begrepp och analysmetoder for parallella och distribuerade system, fundamentala begränsningar och omöjlighetsresultat
  • algoritmer och protokoll för vanligt förekommande beräkningsproblem inom kommunikation, synkronisering, feltolerans, koordinering och konsensus, replikerna och delning, säkerhet, och peer-to-peer system
  • basal kunskap om synkroniseringsmekanismer inom operativsystem och programmeringsspråk (semaforer, lås, monitorer) och ett intresse för teoretiska ämnen är bra utgångspunkter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förstå och redogöra för modeller, begränsningar, och fundamentala begrepp inom parallitet med både meddelandebaserat kommunikation och delat minne. Den studerande ska kunna applicera denna förståelse på analysen av konkreta system och algoritmer
  • anpassa och utveckla algoritmer för exekvering på parallella och distribuerade maskiner, och analysera algoritmerna för korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 algoritmer och komplexitet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursboken annonseras senast 4 veckor före kursstart. Antagligen kommer kursen använda H. Attiya, J. Welch: Distributed Computing, Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, Wiley. Supplerande material kommer att bli tillgängligt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övningar, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mads Dam

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2451

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se