Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

De senaste åren har en mängd nya tekniker dykt upp med syftet att modellera och analysera system med avseende på egenskaper som distribution, mobilitet, prestanda, och säkerhet. Kursen 2D1453 är en avancerad, projektorienterad kurs som syftar till att sätta de studerande i nivå med någon utvald del av state-of-the-art inom området.

De studerande erbjuds ett antal idéer till miniprojekt, i allmänhet baserade på att anpassa, modifiera, eller applicera någon teknik som introduceras i en forskningsuppsats. Resultaten presenteras på en en-dags workshop i slutet av kursen. Kursens innehåll kommer att variera från år till år, med olika urval av projektidéer och tematisk inriktning. Varje tema blir understött, efter behov, av introducerande kursmoduler.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD2453 (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

De studerande väljer mellan ett antal miniprojekt som erbjuds av kurshandledarna i början av kursen. Varje miniprojekt baseras på att den studerande ska läsa, förstå, och använda resultat från någon forskningsuppsats inom området. Med denna bakgrund ska de studerande exempelvis utföra en fallstudie, adaptera tekniken till något specifikt syfte, implementera en algoritm, rekonstruera ett bevis, eller på annat sätt validera eller applicera uppsatsens resultat. Kursen inleds med ett antal föreläsningar som introducerar tekniker av särskilt relevans för kursen. Detta moment avslutas med en hemtenta. För projektarbetet kan det bli aktuellt att spåra upp annan litteratur inom området, eller på annat tillägna sig nödvändig bakgrundskunskap. Resultaten av arbetet presenteras på en endags workshop vid kursens slut.

Lärandemål

Syftet med kursen är att sätta de studerande i nivå med state-of-the-art inom någon utvald del av området formell modellering och analys, samt att träna de studerande i forskningsmetodik och presentationsteknik. Vid kursens slut ska de studerande ha demonstrerat att de är kapabla att tillägna sig någon state-of-the-art teknik som den presenteras i en aktuell forskningsuppsats, analysera uppsatsen med avseende på korrekthet, applicerbarhet, och begränsningar, presentera uppsatsen i seminarform, använda och applicera tekniken för något specifikt syfte, samt presentera resultaten av arbetet i ett workshopliknande forum.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande 2D1452/DD2452 Formella metoder.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsuppsatser. Bakgrundsmaterial.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt involverande hemtenta, rapport, presentation, och deltagande i workshop (PRO1; 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mads Dam

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskutera med kursledaren.

Kontaktperson

Mads Dam, tel: 790 6229, e-post: mfd@kth.se

Övrig information

Ges vartannat år.