DD2469 Databasteori 6,0 hp

Database Theory

En avancerad kurs i datalogi som behandlar de teoretiska, matematiska, grunderna för databassystem.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Repetition, fördjupning och formalisering av grundläggande begrepp och matematik från tidigare genomgångna kurser: Relationsalgebra, tupelkalkyl och domänkalkyl. Olika nyckelbegrepp. Funktionella beroenden, axiom och härledningsregler för dessa. Lägre normalformer, satser och bevis avseende normalformer. Algoritmer för automatiserad normalisering.

Generella beroenden: Mängdvärda beroenden, "join"-beroenden, axiom och härledningsregler för dessa.

Högre normalformer: Satser och bevis. Algoritmer för automatiserad normalisering.

Transitiva höljen och deras användning: Koppling till normalformerna. Algoritmer för framtagning av transitiva höljen och kontroll av normaliserade strukturer.

Matematik för ickenormaliserade strukturer: Utvidgningar och generaliseringar av relationsmodellen och dess matematik.

Orientering om modeller: Relationsmodellen, nästlad relationsmodell, funktionella och logiska modeller, objektmodeller. Matematisk grund för de respektive modellerna. Generalisering av modellbegreppet.

Optimering: Matematiska principer för frågeoptimering. Kostnadsfunktioner.

Lärandemål *

Undervisningen avser att ge en teoretisk grund avseende databasers strukturering, databassystem och deras applikationsområden och hur matematiska teorier används i databassystem.

Detta innebär att studenterna efter fullgjord kurs skall kunna:

 • förklara hur funktionella och mängdvärda beroenden används vid normalisering.
 • bevisa eller motbevisa beroenden.
 • förklara olika normalformer och vilka problem som löses i de olika formerna.
 • diskutera för och nackdelar med olika grad av normalisering.
 • förklara olika algoritmer för normalisering
 • förklara hur restriktioner omformas så att de kan användas för informationsstrukturering.
 • Förklara användningen av transitiva höljen.
 • använda matematisk beskrivning frågor samt beskriva hur dessa optimeras.
 • förstå matematiken för ickenormaliserade strukturer.

För att

 • studenterna i yrkeslivet skall kunna tillämpa moderna matematiska teorier på reella databassystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna 2I1100/IV1008 Informationssystem och databasteknik, 2D1334/DD1334 Databasteknik och 2D1364/DD1364 Databasteknik för D.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen. Föregående läsår användes P. Atzeni & V. De Antonellis: Relational database theory, Benjamin/Cummings.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Inlämningsuppgifter (LAB1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kjell Lindqvist

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Kjell Lindqvist, tel: 790 6276, e-post: kjellq@nada.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ges vartannat år.