Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En fortsättningskurs i datalogi som ger grundläggande kunskaper i Enterprise Java.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD2483 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Uppbyggnaden av ett klient-server-databassystem i Enterprise java. Java Servlet API. Dynamiska websidor med Java Server Pages (JSP), Taglib och JavaBeans. Databasinteraktion m h a JDBC. Persistens och distribution m h a Enterprise JavaBeans (EJB). Designmönster med Model View Controller (MVC).

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

 • definiera begrepp och principer inom Enterprise Java.
 • beskriva struktur och funktion hos en Enterprise applikation.
 • använda Servlets.
 • använda Java Server Pages (JSP) och JavaBeans.
 • använda Enterprise Java Beans (EJB).
 • använda en applikationsserver och modifiera dess konfiguration.

för att ha möjlighet att

 • planera och konstruera ett klient-server-databassystem med Enterprise Java.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i matematik D, fysik B eller och kemi A eller motsvarande och
 • dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska eller motsvarande samt
 • 90 hp inom informationsteknik eller matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Goda förkunskaper i Java motsvarande DD1342, DD1340, DD1341 eller DD1385 samt grundläggande databaskunskap motsvarande DD1334, DD1364 eller DD1368 eller IV1008.
DD2390 Internetprogrammering underlättar mycket men är inte ett krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kurshemsidan. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sten Andersson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2483

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.