Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hpAdministrera Om kursen

Kurs i datalogi som ger goda grundkunskaper inom Internetteknik.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD2490 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översikt av internetroutning. Följande protokoll studeras: RIP, OSPF, ISIS, PIM, MPLS och RSVP. Grundlig laborationskurs.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande designprinciperna för dagens IP-nät.
 • sätta upp och konfigurera ett företags eller campusnät.
 • förklara hur intra-domän och inter-domän routning interagerar, och kunna förklara hur redistribuering och aggregering sker.
 • redogöra för Dijkstras och Bellman-Fords vägvalsalgoritmer.
 • i detalj redogöra för hur länktillstånds respektive distansvektor protokoll fungerar och bedöma deras fördelar och nackdelar.
 • praktisk konfigurera routrar med ett flertal intra-domän routningsprotokoll, inklusive RIP, OSPF, ISIS och PIM-SM.
 • förklara hur multicast distribueras och förstå nätverksarkitekturen för multicast.
 • beskriva och praktiskt konfigurera label-switching och trafikstyrning i form av MPLS och RSVP inom en routningdomän.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DD2393 Internets protokoll och principer eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 3 hp).
Hemuppgifter (HEM1; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Olov Engwall

Profile picture Stefan Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2490

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät.

Kontaktperson

Mårten Björkman, e-post: celle@kth.se

Övrig information

Kursen ersätts av DD2494 läsåret 2011/2012