Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

DH1600 ger en introduktion till kommunikation mellan människor som teori och praktik. Kursen syftar huvudsakligen till att ge praktisk övning i design, konstruktion och konkret utformning av tekniska och vetenskapliga gestaltningsformer samt laborativa moment i muntlig framställning. Kursen är orienterad mot den tekniska och vetenskapliga gestaltningen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH1600 (HT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet består av en gemensam introduktion samt en kontinuerlig övning i design, konstruktion och konkret utformning av tekniska och vetenskapliga gestaltningsformer. Den gemensamma introduktionen består i bibliotekskunskap, sökning i databaser och referenssystem. Kursen betonar utvecklingen av den tekniska och vetenskapliga gestaltningen genom praktisk övning och konkret iscensättning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • tillämpa generella regler och designprinciper för muntlig gestaltning
  • använda skrivandet som en dokumentations- och problemlösningsprocess
  • förstå grunderna för den tekniska rapportens och den vetenskapliga textens design, konstruktion och gestaltning
  • konstruera och iscensätta en vetenskaplig text med särskilt beaktande av mottagaranpassning
  • tillämpa de grundläggande insikterna i det tekniskt-vetenskapliga skrivandet i en egen uppsats.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • RAP1 - Rapport, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Viggo Kann

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH1600

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen har ersatts av DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande.