DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp

Computer Support for Cooperative Work

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar området Datorstöd för samarbete (Computer Supported Cooperative Work). En sammanfattande frågeställning är hur samarbete i olika former kan stödjas av teknik. Detta problem kan ses från en mängd olika perspektiv, både från tekniskt och sociologiskt/psykologiskt håll, varav ett flertal presenteras under kursen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT11.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska du som student kunna

 • redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete mellan människor,
 • beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området CSCW,
 • beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur de påverkar samarbetet mellan människor,
 • baserat på teorier inom området datorstöd för samarbete, analysera hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till samarbete och deras arbetsmönster,
 • baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av lämpliga typer av samarbetsverktyg.

Kursens huvudsakliga innehåll

Området CSCW består av många olika delområden, t.ex. awareness, medierad kommunikation, skrivsamarbete, virtuella miljöer, communities och arbetsplatsstudier. Kursens innehåll och uppläggning bestäms med utgångspunkt från studenterna och pågående aktiviteter vid institutionen. Exempel på vad som tas upp i kursen:

 • "groupware" (system som stödjer samarbete, t.ex. e-post eller chat-system) och olika former av tillämpningar av det,
 • teknikstöd för processen kring skrivsamarbete,
 • hur vi påverkas av mediet vi kommunicerar via, t.ex. skillnader mellan kommunikation ansikte-mot-ansikte, textbaserad kommunikation och videobaserad kommunikation,
 • hur samarbete kan stödjas i virtuella världar (VR),
 • olika perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå samarbete och kommunikation,
 • arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck.

Kursen innehåller ett laborationsmoment i vilket ingår ett antal mindre uppgifter som utförs under första delen av kursen samt en projektuppgift som utförs under andra delen av kursen. Kursen innehåller också en hemtentamen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1622/DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 4,5 hp).
Laborationsuppgifter (LAB1; 4,5 hp).
Det finns moment i kursen som har obligatoriskt närvarokrav.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Kristina Groth, tel: 790 6279, e-post: kicki@nada.kth.se

Examinator

Övrig information

Kursen ges vartannat år. Den ges om det blir minst 15 deltagare.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.